top of page

Forretningsbetingelser

Her kan du læse de generelle vilkår og forretningsbetingelser for simplelaw.dk

Simple Law forretningsbetingelser
Hvem er simplelaw.dk?

simplelaw.dk er en del af STM Law Advokatanpartsselskab.

STM Law Advokatanpartsselskab
CVR-nr. 37184578

Brudedalen 14

3520 Farum

Tel.: +45 50 50 71 51

Mail: stm@stmlaw.dk
 

Bankoplysninger

Nykredit Bank A/S
Reg.nr.: 5476
Kontonr.: 912517


Klientkonto: Regnr.: 5470 Kontonr.: 3578740
 

Forretningsbetingelser

 

Prisen for stiftelse af ApS er ekskl. moms og gebyr til Erhvervsstyrelsen på DKK 670.

Prisen inkluderer:

  • Stiftelsesdokument

  • Vedtægter

  • Ejerbog

  • Bekræftelse af selskabskapital af Advokat

  • Registrering hos Erhvervsstyrelsen

  • Bestyrelse i selskabet, hvis ønsket

  • Alkoholbevilling i vedtægterne, hvis ønsket

  • Ekspresbehandling (typisk 1-2 hverdage)

 

De samlede omkostninger til stiftelsen udgør derfor typisk totalt kr. 1.888,75 inkl. moms og gebyr pr. selskab.
 

Omkostningerne til stiftelsen kan afholdes af selskabet – og betales af indskudskapitalen på de kr. 40.000.
 

Fortrolighed

 

Alle oplysninger modtaget fra en klient, eller om en klient, bliver behandlet fortroligt, og alle medarbejdere er underlagt tavshedspligt i overensstemmelse med retsplejeloven og de advokatetiske regler.
 

Honorar og prispolitik

 

Stiftelse af ApS foretages til en fast pris, forudsat at vores betingelser herfor er opfyldt.

Hvis du ikke oplyser det nye selskabs bankkonto til os, opkræver vi et administrationsgebyr for opbevaring og håndtering af selskabskapitalen efter 2 måneder. 2 måneder efter at vi har sendt CVR-nr. til dig, tager vi forbehold for at opkræve et gebyr på 500 kr. ekskl. moms pr. påbegyndt måned, hvor vi skal have selskabskapitalen indestående på klientkontoen.
 

Vores faste pris gælder alene for stiftelse af selskaber, hvor ejeren er en person bosiddende i Danmark med et dansk CPR-nr. eller et dansk selskab.
 

Vores faste pris gælder alene for stiftelse af selskaber, hvor ledelsen er en eller flere personer bosiddende i Danmark med et dansk CPR-nr.

Vores pris er gældende for selskaber med op til 5 ledelsesmedlemmer.
 

Vi stifter kun danske anpartsselskaber ved kontant indskud i danske kroner (DKK).
 

Vi bestræber os på at stifte dit ApS på 1-2 dage, men da stiftelsen afhænger af Erhvervsstyrelsens sagsbehandlingstid, og de informationer, som vi modtager fra dig, så kan det godt tage længere tid, før du modtager dit CVR-nr.
 

For øvrige sagstyper end stiftelse af ApS er vores honorar som udgangspunkt også en fast pris, hvis sagens omfang kan fastlægges med rimelig sikkerhed.
 

Ellers giver vi gerne et prisoverslag på, hvad vores honorar vil blive. Ved igangværende sager holder vi løbende klienten orienteret om salærets størrelse.
 

Ved honorarberegning tages udgangspunkt i den tid, der er medgået til sagens behandling, idet der dog ligeledes tages hensyn til sagens karakter, de involverede økonomiske værdier og interesser samt det resultat, der opnås for klienten.
 

Timetaksten ligger typisk i niveauet kr. 2.000 - 2.800 ekskl. moms.

For visse sagstyper beder vi om deponering af acontobeløb. Det vil altid være en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, hvilken løsning der er mest hensigtsmæssig.

 

Renteberegning og rentetilskrivning


Positive renter på klientbankkontoen afregnes ikke klienten, da klienten ved overførsel til klientkontoen accepterer særlig aftale herom.

Negative renter afholdes af klienten. Renteberegning er baseret på antallet af kalenderdage mellem deponeringen og udbetalingen af det indestående beløb.

Fakturering

 

Ved stiftelse af ApS faktureres, når CVR-nr. for det nye ApS er modtaget. For andre sager faktureres ved sagens afslutning eller månedsvis bagud.
 

Betalingsbetingelser

 

Vores betalingsbetingelser er netto 10 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med renteloven. Honoraret tillægges moms efter gældende regler.

Bemærk at honorar for stiftelse af ApS betales af det nystiftede selskab og af den indbetalte selskabskapital.
 

Ansvar

 

STM Law Advokatanpartsselskab er ansvarlige over for klienten efter dansk rets almindelige regler, retsplejeloven og Advokatrådets regler om god advokatskik.

Vi kan dog ikke gøres ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab af data, mistet fortjeneste, avance, driftstab mv. Vores ansvar er i ethvert tilfælde begrænset til et beløb svarende til den af Advokatrådet krævede forsikringssum for advokater.

Advokat Simon Trolle Markussen er beskikket advokat af Justitsministeriet i Danmark.
 

Forsikring

 

STM Law Advokatanpartsselskab er ansvarsforsikret hos HDI-Gerling Forsikring, CVR-nr. 20 30 04 34.
 

Advokatsamfundet og tvister
 

Advokaterne hos STM Law Advokatanpartsselskab er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.I tilfælde af tvister om salær opkrævet af STM Law Advokatanpartsselskab, eller tvister om advokatens adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet. Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.Vi har ingen særlige aftaleklausuler om lovvalg eller værneting eller særlige forretningsbetingelser.

bottom of page