top of page

Det skal du vide, når du vil oprette et selskab

Der er rigtig mange forhold og nye begreber, som du skal stifte bekendskab med og have styr på, når du står over for at skulle starte en virksomhed og etablere et selskab. I denne artikel giver vi dig et overblik og en kort introduktion til de mest almindelige og relevante forhold.


Oprettelse af selskab - Det skal du vide inden
Opret ApS - Det skal du vide inden

Valg af selskabsform

Skal det være ApS, A/S eller en enkeltmandsvirksomhed? ApS er en forkortelse for anpartsselskab, og det er sammen med enkeltmandsvirksomheden de mest populære virksomhedsformer. Den største forskel på en enkeltmandsvirksomhed og et ApS er, at der er begrænset hæftelse ved et ApS, da du kun hæfter med dit indskud. Indskuddet skal være minimum kr. 40.000. Ved oprettelse af en enkeltmandsvirksomhed er der ikke krav om indskud.

Stiftelsesdokument

Når du stifter et ApS, skal du udarbejde et stiftelsesdokument. Det er et krav i henhold til selskabsloven. Et stiftelsesdokument skal bl.a. indeholde oplysninger om

 • Navn, adresse og eventuelt cvr-nummer for selskabets stifter

 • Tegningskursen for kapitalandelene

 • Fristerne for tegningen og indbetalingen af kapitalandelene

 • Dato for stiftelsen og selskabets retsvirkning samt virkning i regnskabsmæssig henseende

 • Hvorvidt kapitalselskabet skal afholde omkostningerne ved stiftelsen og i givet fald hvor meget

Vedtægter


Når du stifter et ApS, skal du udarbejde vedtægter til selskabet. Det er et krav i henhold til selskabsloven. Vedtægterne er selskabets regelsæt og skal bl.a. indeholde oplysninger om

 • Selskabets navn og eventuelle binavne

 • Selskabets formål

 • Selskabskapitalens størrelse og antallet af kapitalandele eller kapitalandelenes pålydende værdi

 • Kapitalandelenes rettigheder

 • Selskabets ledelsesorganer

 • Ledelsesstruktur

 • Valgperioden for medlemmerne af det øverste ledelsesorgan

 • Indkaldelse til generalforsamling

 • Selskabets regnskabsår

Derudover kan selskabets vedtægter typisk indeholde oplysning om selskabets tegningsregel, forkøbsret eller begrænsninger i omsætteligheden af kapitalandelene.

Stiftere


Selskabets stiftere er den, eller de personer eller selskaber, der opretter selskabet, og som fremgår af stiftelsesdokumentet. Stifterne er ofte de samme som selskabets ejere.

Stiftere kan være fysiske personer, selskaber, offentlige myndigheder, men kan ikke være en enkeltmandsvirksomhed.


Er stifter en fysisk person, så skal vedkommende være myndig og må ikke være under værgemål. Er stifter et selskab, så må selskabet ikke være under konkurs.

Selskabskapital


Selskabskapital er det indskud, som kapitalejernes hæftelse er begrænset til. Selskabet skal have en selskabskapital, der skal opgøres i danske kroner eller euro.


Aktieselskaber skal have en selskabskapital svarende til mindst 400.000 kr.

Anpartsselskaber skal have en selskabskapital svarende til mindst 40.000 kr.

Ledelsen i et selskab


Et selskab skal have en ledelse. Ledelsen i et ApS skal bestå af minimum 1 direktør. Ledelsen i et A/S skal bestå af minium 1 direktør og 3 bestyrelsesmedlemmer. I et ApS kan der også både være en direktion og en bestyrelse, hvis det er ønsket.

Det er selskabets generelforsamling , der vælger den øverste ledelse. Hvis selskabet har en bestyrelse, så er bestyrelsen den øverste ledelse. Hvis selskabet ikke har en bestyrelse, så er direktionen den øverste ledelse.

Regnskabsår


En enkeltmandsvirksomhed har automatisk kalenderen som regnskabsår. Et ApS og et A/S skal vælge en periode på 12 måneder som regnskabsår. Det kan være kalenderåret, men andre populære perioder er 1/7-30/6, 1/4-31/3 eller 1/10-30/9.

Selskabet kan frit vælge hvilken 12 måneders periode, der ønskes som regnskabsår. Selskabets første regnskabsår kan være op til 18 måneder langt. Mange vælger derfor selskabets regnskabsår med udgangspunkt i, at det første regnskabsår skal være så langt som muligt.


Hvis selskabet er en del af en koncern eller har et holdingselskab som ejer, så er det en fordel med samme regnskabsår som de øvrige selskaber.


Ofte har din revisor en præference i forhold til valget af regnskabsår, da det er afgørende for, hvornår regnskabet skal indleveres, og dermed hvornår det skal udarbejdes af revisor.

Skal selskabet have revision


Når du skal oprette et ApS, så skal du tage stilling til, om selskabet skal have revision eller fravælge revision. Revision betyder en gennemgang og erklæring fra revisor omkring indholdet af selskabets regnskab. Regnskabet bliver altså ikke blot udarbejdet, men også kontrolleret af en revisor.

Mindre virksomheder kan fravælge revision, hvis de kke overskrider to af følgende tre betingelser:

 • En balancesum på 4 mio. kr. (Balancesum er summen af selskabets samlede aktiver og passiver)

 • En nettoomsætning på 8 mio. kr. om året

 • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede medarbejdere på 12 i løbet af regnskabsåret


De fleste virksomheder opfylder mindst 2 af betingelserne, og det mest almindelige valg er derfor også fravalg af revision, da det er forbundet med færre omkostninger, og du stadig sagtens kan have en revisor til at udarbejde og indlevere årsrapporten.

Holdingselskab


Når du skal oprette et selskab bør du overveje, om du også skal oprette et holdingselskab.

Et holdingselskab er et selskab, der har til formål at eje andre selskaber. Typisk er det et ApS, der er ejet af en enkelt person.


Et holdingselskab har flere fordele, herunder skattefrit udbytte, skattefrit salg af anparter og aktier samt minimering af risiko.Ejerbog


Et ApS og et A/S skal have en ejerbog. Ejerbogen er en oversigt og fortegnelse over samtlige ejere af selskabet. Ejerbogen skal bl.a. indeholde kapitalejerens navn, adresse, beholdning af kapitalandele, stemmerettigheder samt tidpunkt for erhvervelsen af kapitalandelene.


Ejerbogen skal opbevares og være tilgængelig for offentligheden og i anpartsselskaber, så skal ejerbogen tillige være tilgængelig for ejerne. Ejerbogen kan f.eks. udarbejdes som et word, pdf eller excel dokument.


CVR-nr.


Et CVR-nr. er det unikke registreringsnummer, som et selskab modtager i forbindelse med at selskabet registreres hos Erhvervsstyrelsen. Et CVR-nr. er helt unikt for hver virksomhed.


Selskaber skal i breve og på andre forretningspapirer, herunder e-mails, og på kapitalselskabets hjemmeside angive navn, adresse og CVR-nr.


Comments


bottom of page