top of page

Selskabskapitalen i et ApS og et A/S

Hvad er en selskabskapital, og hvilke krav stilles der til selskabskapitalen i et ApS og et A/S? Det kan du læse meget mere om i denne artikel.

Hvad er selskabskapital?


Et ApS (anpartsselskab) og et A/S (aktieselskab) er begge selskaber med begrænset hæftelse. Den begrænsede hæftelse er den helt store fordel ved at drive virksomhed gennem et ApS eller et A/S.

Selskabskapital er det indskud, som hæftelsen er begrænset til. Det betyder, at ejerne af selskabet ikke hæfter med mere end de penge, der er indskudt i selskabet. Hvis der er krav mod selskabet eller hvis selskabet går konkurs, så hæfter ejerne ikke personligt, men kun med deres indskud i selskabet.

Selskabskapitalen, på typisk kr. 40.000 for et ApS, indbetales derfor af ejerne ved stiftelsen og tilhører derefter selskabet.


Selskabskapital i et ApS eller A/S
Selskabskapital i et ApS eller A/S

Hvilke krav er der til selskabskapitalen?


Et ApS og et A/S skal have en selskabskapital, der skal opgøres i danske kroner eller euro. Langt de fleste selskaber har en selskabskapital, der opgøres i danske kroner.


Et A/S skal have en selskabskapital svarende til mindst 400.000 kr.

Et ApS skal have en selskabskapital svarende til mindst 40.000 kr.

Selskabets selskabskapital skal fremgå af selskabets vedtægter og anmeldes til Erhvervsstyrelsen. Selskabskapitalen fremgår derfor også offentligt af CVR, så kunder og forretningspartnere kan se hvilken kapital, der er i selskabet.

Selskabskapitalen skal være – og angives som – et præcist fast beløb. Der kan derfor ikke angives en flydende kapital som f.eks. ”Selskabskapitalen udgør mindst 400.000 kr.”

Garantikapital og ansvarlig lånekapital, eller ansvarlig indskudskapital, er ikke en del af selskabskapitalen og skal heller ikke anmeldes til Erhvervsstyrelsen.

Hvilken betydning har selskabskapitalen?


Kravene til selskabskapitalen medfører som det helt afgørende princip, at ejere, stiftere og ledelse af et ApS og et A/S kan påberåbe sig den begrænsede hæftelse i selskabet og dermed ikke hæfter personligt.

Den begrænsede hæftelse medfører omvendt, at der stilles krav til, at kapitalen i selskabet altid er ansvarlig, hvilket firkantet sagt betyder, at selskabets skal reagere, hvis selskabet har økonomiske problemer. Ledelsen skal derfor også sørge for at kapitalen reetableres, og at der er en plan herfor.


Indbetaling og godkendelse af selskabskapital


Indbetaling af selskabskapital skal som udgangspunkt ske kontant. Kontant indbetaling og stiftelse af ApS og A/S er den mest almindelige og mest populære måde at stifte et selskab på.

Kontant indbetaling af selskabskapital skal dokumenteres over for Erhvervsstyrelsen, hvilket i praksis godt kan skabe lidt udfordringer, da der er særlige krav til dokumentationen.

Kontant indbetaling kan dokumenteres på tre måder:

  • Kontant indbetaling på konto i pengeinstitut, der kan godkendes af bank, revisor eller advokat

  • Kontant indbetaling på advokats klientkonto, der skal godkendes af advokat

  • Kontant kassebeholdning, der skal godkendes af godkendt revisor

De fleste banker vil først åbne en konto til selskabet, når selskabet har et CVR-nr., og derfor kan den første metode sjældent anvendes. Den sidste metode med kontant kassebeholdning, er også en metode, der sjældent anvendes.

Derfor er den mest almindelige metode at benytte sig af en advokat klientkonto. Ved denne metode indbetales selskabskapitalen på advokatens klientkonto. Derefter kan advokaten godkende kapitalen over for Erhvervsstyrelsen. Når selskabet er registreret hos Erhvervsstyrelsen og har modtaget CVR-nr., så kan selskabet oprette en bankkonto, og advokaten kan overføre selskabskapitalen til selskabet.


Delvis indbetaling af selskabskapital


Der er i særlige tilfælde mulighed for delvis indbetaling af selskabskapitalen. Ved delvis indbetaling af selskabskapitalen skal en række krav overholdes.


Der skal mindst være indbetalt 25 % af selskabskapitalen.

Der skal mindst indbetales 40.000 kr., hvilket betyder at delvis indbetaling f.eks. ikke kan anvendes for et ApS, der stiftes med kr. 40.000. Muligheden for delvis indbetaling anvendes derfor også oftes i aktieselskaber.

Delvis indbetalt kapital kan til enhver tid kræves betalt af selskabets bestyrelse eller direktion, hvis selskabet ikke har en bestyrelse.

Indbetaling ved apportindskud


Det er muligt at indbetale selskabskapitalen ved andre værdier en kontanter. Det kaldes et apportindskud. Et apportindskud kan f.eks. være maskiner eller andre aktiver, som selskabet kan anvende i driften. Et apportindskud kan ikke være en pligt til at udføre arbejde eller en gæld til en ejer.

Et apportindskud skal have en objektiv økonomisk værdi, der opfylder mindstekravet på de henholdsvis kr. 40.000 for ApS og kr. 400.000 for A/S.

Et apportindskud kræver derfor også en vurderingsberetning, der skal udarbejdes af en eller flere godkendte revisorer, dvs. en registreret eller statsautoriseret revisor.

Komentar


bottom of page