top of page

Stifterne af et ApS

I denne artikel kan du læse om, hvad en stifter af et ApS er, og hvem der egentlig kan være stifter af et ApS. Stifterne er ofte de samme som ejerne, men der kan være forskel, og der gælder flere krav til stifteren af et ApS.

Hvad er en stifter af et ApS?

I langt de fleste tilfælde er ejerne og stifterne af et ApS de samme. Der er dog rent formelt forskel på en ejer og en stifter. En ejer indskyder penge i ApS’et og kommer til at eje anparter i selskabet. En stifter er formelt set “kun” opretter af selskabet og den der underskriver stiftelsesdokumentet.


Det er derfor heller ikke et krav, at stifter selv indskyder penge i selskabet, og det er derfor heller ikke et krav, at stifter er ejer af selskabet.

Forskellen er relevant, hvis du f.eks. ønsker at dine børn skal være ejere af selskabet. Børn under 18 år kan nemlig ikke være stiftede, men de kan godt være ejere.


Der kan være en eller flere stiftere af et ApS. Stifteren af et ApS er en person, eller et selskab, der opretter selskabet og underskriver stiftelsesdokumentet.


Stifterne af et ApS
Stifterne af et ApS kan både være selskaber og personer


Hvem kan være stifter af et ApS?


En stifter kan både være en fysisk person og et selskab. Det kan både være en dansk eller udenlandsk stifter. Også udenlandske selskaber kan være stiftere af et dansk ApS.

Fysisk person som stifter:

Hvis stifter er en fysisk person, skal personen være myndig, dvs. over 18 år og ikke være umyndiggjort. Personen må heller ikke være under værgemål efter samværgemål. Personen kan både være dansk eller udenlandsk. Stifter skal identificere sig over for Erhvervsstyrelsen med CPR-nummer eller pasnummer, hvis det er en udenlandsk person.

Selskab som stifter:


Hvis stifter er et selskab, eller anden såkaldt juridisk person, så er det et krav, at det skal det være beføjet til at erhverve rettigheder, indgå forpligtelser og være part i retssager. Det medfører, at stifter f.eks. kan være et ApS, A/S, I/S, P/S, foreninger og fonde, men ikke en enkeltmandsvirksomhed, da en enkeltmandsvirksomhed ikke er en juridisk person, der kan være part i en retssag.


Selskaber og andre juridiske personer kan som stifter godt være under likvidation. Det betyder, at stifter godt kan være på vej til at blive opløst, men må altså ikke være endeligt opløst.

En stifter må ikke være under rekonstruktionsbehandling eller konkurs. En stifter må heller ikke være under stiftelse eller tvangsopløsning.


Stiftere kan også være den danske stat eller kommuner.


Udenlandske stiftere af et ApS

Der er ingen krav til stifters nationalitet eller bopæl. En stifter kan derfor være både en udenlandsk fysisk person og en udenlandsk juridisk enhed.

Der gælder dog de samme krav til stifter i forhold til, at stifter skal være myndig og være beføjet til at erhverve rettigheder, indgå forpligtelser og være part i retssager.


Det er lovgivningen i det land, hvortil personen eller selskabet er knyttet ved domicil eller nationalitet, der er afgørende for, om en udenlandsk person eller selskab har den fornødne handleevne og retsevne.


Udenlandske personer registreres typisk med pas. Udenlandske selskaber registreres på baggrund af deres registreringsnummer og dokumentation for registreringen. Registreringsbeviset for selskabet skal være oversat til enten dansk eller engelsk.

Stifters forpligtelser og hæftelse


Som stifter skal du være opmærksom på, det ansvar det medfører at være stifter. Et ApS har begrænset hæftelse, hvilket betyder, at stifterne og ejerne som udgangspunkt kun hæfter for deres indskud i selskabet.


Der er dog en særlig undtagelse til den begrænsede hæftelse i perioden fra underskrivelse af stiftelsesdokumentet og til registreringen er endeligt foretaget hos Erhvervsstyrelsen. I denne periode hæfter stifterne og de personer/selskaber, som har indgået aftalen på vegne af selskabet under stiftelse solidarisk og uden den begrænsede hæftelse. Ved registreringen af selskabet overtager selskabet de rettigheder og forpligtelser, som følger af stiftelsesdokumentet eller er pådraget kapitalselskabet efter underskrivelsen af stiftelsesdokumentet.


I praksis har denne undtagelse sjældent nogen betydning, da registreringen typisk sker i umiddelbar forlængelse af, at stifter underskriver stiftelsesdokumentet.


Stiftelse af selskab med umyndige børn under 18 år


Det er muligt at stifte et selskab med sine børn under 18 år. Dine børn kan dog ikke være stiftere af selskabet, men de kan godt være ejere af selskabet.


Hvis du ønsker at stifte et selskab, hvor dine børn skal være ejere, så skal du derfor selv som forælder stå som stifter og børnene alene stå som ejere.

I den forbindelse er det også dig som forælder, der har stemmerettighederne i selskabet, da dine børn formelt set ikke kan stemme, da du har forældremyndigheden. Dette skal du være opmærksom på, når de legale og reelle ejere af selskabet registreres hos Erhvervsstyrelsen i forbindelse med stiftelsen.


Registrering af stifterne


Stifterne skal fremgå af stiftelsesdokumentet og registreres hos Erhvervsstyrelsen.

Stifterne kommer derfor også til at fremgå offentligt af CVR, hvor du kan se, hvem der er stifterne af et ApS.


Comments


bottom of page