top of page

Bestyrelse i selskab

Skal dit selskab have en bestyrelse? Er det et lovkrav at have en bestyrelse i et selskab, og hvordan etableres en bestyrelse? Det, og meget mere, kan du læse om i denne artikel.


Hvad er en bestyrelse i et selskab?


Et ApS og et A/S skal have en ledelse i selskabet. Denne ledelse kan bestå af flere såkaldte ledelsesorganer, hvor bestyrelsen er ét af dem.


Ud over en bestyrelse findes der også direktion og tilsynsråd som ledelsesorganer i et selskab.


Et tilsynsråd er et ledelsesorgan, der alene fører tilsyn, og det er meget sjældent, at selskaber vælger et tilsynsråd. Vi går derfor ikke videre i dybden omkring dette ledelsesorgan i denne artikel.


Bestyrelsen i et selskab varetager den overordnede og strategiske ledelse i selskabet. Til at stå for den daglige ledelse af selskabet skal bestyrelsen ansætte en direktion, der enten kan bestå af en eller flere personer blandt bestyrelsens egne medlemmer eller af personer, som ikke er medlem af bestyrelsen.


Bestyrelsen er dermed den øverste ledelse, når selskabet har både en direktion og en bestyrelse. Et selskab kan ikke nøjes med kun at have en bestyrelse.Bestyrelse i selskab

Skal dit selskab have en bestyrelse?


I et A/S (aktieselskab) er der krav om, at der skal være en bestyrelse i selskabet.


I et ApS (anpartsselskab) er der ikke krav om, at der skal være en bestyrelse i selskabet. Langt de fleste ApS’er bliver derfor også oprettet med en direktion og uden en bestyrelse, men du kan sagtens oprette et ApS med både en direktion og en bestyrelse.


I et A/S er der en række krav til sammensætningen af bestyrelsen. I et A/S skal bestyrelsen bestå af minimum 3 personer, og direktøren i et A/S kan ikke samtidig være formand eller næstformand for bestyrelsen. Der er tillige et krav om, at flertallet af bestyrelsens medlemmer i et A/S ikke samtidig må være direktører i selskabet, hvilket betyder at en bestyrelse i et A/S f.eks. ikke kan bestå af 3 medlemmer, hvoraf de 2 af dem også er direktører.


I et ApS er der ingen krav til sammensætningen af bestyrelsen. Der kan være helt ned til et medlem af bestyrelsen, og denne person kan også samtidig være både bestyrelsesformand og direktør. Der er derfor helt frie muligheder for sammensætningen både i forhold til størrelse, roller og personkreds.


Hvordan etableres en bestyrelse?


I et A/S etableres og registreres bestyrelsen ved stiftelsen, da et A/S ikke kan oprettes uden samtidig registrering af en bestyrelse. Hvis et ApS oprettes med en bestyrelse, registreres denne også ved stiftelsen.


Hvis et ApS ikke er etableret fra start med en bestyrelse, men senere ønsker en bestyrelse, så kan dette ske enten på selskabets ordinære generalforsamling eller på en ekstraordinær generalforsamling. 


Etableringen af en bestyrelse kræver en vedtægtsændring, da selskabets ledelsesorganer ændres, ligesom selskabets tegningsregel også ofte ændres og fremgår af vedtægterne.


Det er selskabets ejere, der kan træffe beslutning om etablering af en bestyrelse og valg af bestyrelsesmedlemmer på selskabets generalforsamling. Derefter skal beslutningen registreres hos Erhvervsstyrelsen, hvor bestyrelsesmedlemmerne efterfølgende vil fremgå af virksomhedens oplysninger i CVR-registret.Hvem kan sidde i bestyrelsen i et selskab?


Bestyrelsesmedlemmer i et selskab skal være myndige personer og må ikke være under værgemål. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke være personer, der har en konkurskarantæne.


Bestyrelsesmedlemmer i et selskab registreres hos Erhvervsstyrelsen og skal være personer, som faktisk fungerer som ledelsesmedlemmer i selskabet. Dette kaldes også et forbud mod såkaldte stråmænd, der alene er registreret ved navn, men uden nogen aktiv rolle eller faktisk ledelse af selskabet.


Hvordan netop din bestyrelse skal sammensættes afhænger meget af, hvilke kompetencer du selv har som ejer og ledelsesmedlem og hvilken type af virksomhed, der er tale om. Du bør dog altid overveje at sammensætte en bestyrelse med forskellige kompetencer, ligesom du altid skal sørge for, at der er god kemi mellem de valgte bestyrelsesmedlemmer, og at de valgte personer underbygger og er i overensstemmelse med virksomhedens kultur.


Bestyrelsens opgaver


Helt overordnet så er det bestyrelsens opgave at varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af selskabet, herunder f.eks. at ansætte direktionen.


Det er ligeledes helt overordnet bestyrelsens formål at varetage selskabets og aktionærernes interesser ved at sikre værdiskabelsen i selskabet på både kort og langt sigt.


Når et selskab har en bestyrelse, så har bestyrelsen tillige nogen lovbestemte opgaver, som bestyrelsen skal udøve kontrol med. 


Bestyrelsen skal bl.a. påse:


1) At bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en tilfredsstillende måde,


2) At der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,


3) At bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om selskabets finansielle forhold,


4) At direktionen udøver den daglige ledelse behørigt og efter bestyrelsens anvisninger og


5) At selskabets såkaldte kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, hvilket betyder, at der bl.a. skal være nok likviditet (penge) i selskabet til at betale selskabets nuværende og løbende forpligtelser, efterhånden som de forfalder. Bestyrelsen er derfor forpligtet til løbende at vurdere den økonomiske situation for selskabet.


Som følge af de formelle krav til bestyrelsens opgaver, så kan kan være en fordel at lave et årshjul for bestyrelsens arbejde, så bestyrelsen sikrer, at den hvert år kommer igennem alle relevante opgaver.


Ud over de meget formelle opgaver, nævnt ovenfor, der er bestemt ved lov, så er det naturligvis også vigtigt, at du som ejerleder gør dig klart, hvilke kompetencer som du og selskabet har behov for, at en bestyrelse besidder, da du som ejerleder kan få rigtig god sparring gennem en bestyrelse. Det kan være at selskabet fra bestyrelsesmedlemmerne kan drage nytte af et godt relevant netværk, særlige faglige kompetencer, erfaring med skalering, erfaring med internationalisering eller måske bare generel ledelseserfaring.


Bestyrelsens yderligere opgaver kan derfor også afhænge meget konkret af, hvilket bestyrelsesmedlem der er tale om, og hvilke kompetencer som det pågældende bestyrelsesmedlem kan byde ind med for at gennemføre selskabets strategi.


Bestyrelsens ansvar


Som nævnt ovenfor, så har bestyrelsen nogle lovbestemte opgaver, som skal udføres. At påtage sig en bestyrelsespost er derfor også forbundet med et ansvar, og der er endda tale om et personligt ansvar for det enkelte bestyrelsesmedlem, og risikoen for at ifalde et ansvar som bestyrelsesmedlem, er derfor også klart den største ulempe ved at påtage sig en bestyrelsespost.


Den største risiko for at ifalde ansvar er overordnet, hvis selskabet er i økonomisk krise, og bestyrelsen ikke har påset, at selskabet har en forsvarlig likviditet, ledelse, bogføring og risikostyring.


De fleste sager, hvor et bestyrelsesmedlem har ifaldet et ansvar er dog, når bestyrelsesmedlemmet har handlet skyldigt (culpøst), groft uagtsomt eller direkte svigagtigt og derigennem har påført selskabet skade. 


Dertil kommer den såkaldte Business Judgement Rule, der bløder culpa-ansvaret op. The Business Judgement Rule bevirker, at en tilsyneladende culpøs beslutning godt kan være uden ansvar, hvis den på daværende tidspunkt blev truffet i god tro og på et forsvarligt beslutningsgrundlag. The Business Judgement Rule anerkender med andre ord, at det altid er med risiko at drive virksomhed i en eller anden grad.


Du har derfor et ansvar som bestyrelsesmedlem, men så længe du reagerer og opfører dig ordentlig inden for lovens rammer, så er risikoen minimal. Det er altid vigtigt at sige fra, hvis der bliver truffet beslutninger om noget, som du ikke kan stå inde for, og sørg for at få din “indsigelse” ført til referat, så du efterfølgende kan dokumentere det, ligesom du altid skal overveje at udtræde af en bestyrelse, der gentagne gange træffer beslutninger som du er uenig i.


Hvis din virksomhed har en bestyrelse, så bør du altid overveje at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring, ligesom du altid som bestyrelsesmedlem også altid bør overveje at tegne en personlig bestyrelsesansvarsforsikring.


Forretningsorden til bestyrelse


Hvis dit ApS eller A/S har en bestyrelse, så er det et krav, at du også udarbejder en forretningsorden til bestyrelsen. 


En forretningorden er en slags spilleregler for bestyrelsen i selskabet, hvor det bl.a. kan fremgå, hvordan bestyrelsen mødes, afgiver stemmer, træffer beslutninger og meget andet.Advokat i bestyrelsen


Med en erhvervsadvokat i din bestyrelse får du et bestyrelsesmedlem med et højt fagligt niveau inden for strategi, virksomhedsdrift og naturligvis jura. 


Hos Simple Law ønsker vi, at en bestyrelse skal være til at betale for iværksættere og ejerledere. De fleste små og mellemstore virksomheder kan nemlig have stor gavn af løbende sparring fra en bestyrelse, herunder en advokat i bestyrelsen med erfaring inden for opstart og drift af virksomhed.


Selskabslovens regler om bestyrelse og ledelse


Selskabslovens regler om bestyrelse og selskabets ledelse generelt findes i selskabslovens kapital 7.


Selskabslovens kapital 7 har i § 115 en særlig bestemmelse om bestyrelsens opgaver.


“Bestyrelsens opgaver


§ 115. I kapitalselskaber, der har en bestyrelse, skal denne ud over at varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virksomhed påse, at


1) bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter kapitalselskabets forhold er tilfredsstillende,


2) der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,

3) bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om kapitalselskabets finansielle forhold,


4) direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer og


5) kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og bestyrelsen er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.”

Comments


bottom of page