top of page

Bestyrelsesansvar

Som bestyrelsesmedlem har du et ansvar. Hvad bestyrelsesansvaret omfatter og hvor ‘bange’ du skal  være for det, kan du læse mere om i denne artikel, hvor du får konkrete anbefalinger til, hvordan du som bestyrelsesmedlem minimerer risikoen ved bestyrelsesansvar mest muligt. 


Bemærk, at det ikke er formålet med denne artikel at skræmme bestyrelsesmedlemmer med det ansvar der følger med. Tværtimod er det formålet at afgrænse det, afmystificere det og give konkrete anbefalinger til, hvordan du minimerer det mest muligt.Bestyrelsesansvar

Hvad er bestyrelsesansvar?


Når du er medlem af en bestyrelse, så har du et ansvar for de beslutninger, der bliver truffet i selskabet og som led i selskabets virksomhed. Hvis beslutninger påfører andre tab, så kan du risikere at skulle erstatte dette tab i helt særlige situationer. Bestyrelsesansvaret er endda personligt, hvilket betyder, at du hæfter med din egen personlige formue.


Af selskabslovens § 361 fremgår direkte, at bestyrelsesmedlemmer, som, under udførelsen af deres hverv, forsætligt eller uagtsomt har tilføjet selskabet skade er pligtige til at erstatte denne både i relation til tab lidt af selskabet, men også i relation til samarbejdspartnere og kapitalejere, der har lidt tab.


Men hvad omfatter bestyrelsens ansvar egentlig? For at afgrænse et bestyrelsesansvar er det vigtigt først at kende bestyrelsens opgaver.


Bestyrelsens opgaver


Bestyrelsens opgaver fremgår formelt set af selskabslovens § 115 , som der er uddrag fra i det følgende. Bemærk at formuleringerne er lettere omskrevet og forkortet, så det er mere forståeligt sprog. Du bør derfor læse loven, hvis du søger den præcise formulering. §§ 115 og 361, stk.1 er gengivet nederst i artiklen.


Det fremgår af selskabslovens § 115, at bestyrelsen skal varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.


Bestyrelsen har desuden helt konkret til opgave at påse at


1) bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en tilfredsstillende måde


2) der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,


3) bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om selskabets finansielle forhold,


4) direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer og


5) selskabet har tilstrækkelig likviditet til at opfylde selskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder.


I forhold til bestyrelsens opgaver er det værd at bemærke og notere sig de helt konkrete punkter, der fremgår af punkt 1-5, men det er også værd at bemærke den noget bredere formulering: “at bestyrelsen varetager den overordnede strategiske ledelse”.


Bestyrelsens opgave er derfor både helt konkret, at påse og kontrollere særligt selskabets økonomi, men også - og det er mindst lige så vigtigt - at lede selskabet helt overordnet. 


Dette understreger, at der er brug for mange forskellige kompetencer og profiler i en bestyrelse, men det understreger også, at uanset hvilke kompetencer du byder ind med som bestyrelsesmedlem, så har du stadig ansvaret for at påse og kontrollere de grundlæggende ting i selskabet.Culpa-reglen er grundlaget for bestyrelsesansvaret


Culpa betyder skyld og er et meget kendt juridisk begreb, da det er grundstenen for ethvert erstatningsansvar. 


Hvis du er skyldig, så kan du være erstatningsansvarlig. Det betyder også, at du som udgangspunkt skal “være i ond tro”, hvis du skal være erstatningsansvarlig som bestyrelsesmedlem.


Derudover er der en række yderligere almindelige erstatningsbetingelser, der skal være opfyldt, inden du kan være erstatningsansvarlig.


 • Der skal være en årsagssammenhæng imellem skaden og den skadegørende handling.

 • Skaden skal være påregnelig eller sagt på mere almindelig dansk, så skal skaden være forudseelig for den skadevoldende.

 • Sidst men ikke mindst så skal der være lidt et økonomis tab. Det kan f.eks. være fra samarbejdspartnere eller kapitalejerne i selskabet.


Som det fremgår af ovenstående, er der en lang række af betingelser, der skal være opfyldt, inden du kan blive dømt til at være erstatningsansvarlig som bestyrelsesmedlem. Som det også fremgår, så er betingelserne sjældent (eller måske aldrig) opfyldt, så længe du handler i god tro og handler aktivt og engageret som bestyrelsesmedlem.


Endvidere er bestyrelsesansvaret underlagt den såkaldte “The Business Judgement Rule”, der er en yderligere betingelse, som skal være opfyldt, inden du som bestyrelsesmedlem kan være ansvarlig.


The Business Judgement Rule


De danske domstole har gennem afgørelser anerkendt, at der er behov for at tillade et forretningsmæssigt skøn, når ledelsen i virksomheder træffer beslutninger. Det er med andre ord ikke hensigtsmæssigt for samfundet, hvis iværksættere og ledelsesmedlemmer ikke kan drive virksomhed eller træffe beslutninger uden at gå rundt med en konstant frygt for at ifalde et ansvar.


Dette har udmøntet sig i den såkaldte “The Business Judgement Rule”, der slår fast, at man som bestyrelsesmedlem ikke nødvendigvis er erstatningsansvarlig bare fordi, man har truffet en ‘forkert’ beslutning (eller været med til at træffe en forkert beslutning). Det afgørende er derimod, om beslutningen er truffet på et oplyst og forsvarligt beslutningsgrundlag samt i god tro og med god vilje.


The Business Judgement Rule giver derfor bestyrelsesmedlemmer den nødvendige frihed til at træffe beslutninger i en virksomheds ledelse, uden at de nødvendigvis kan være sikre på udfaldet, så længe at beslutninger er truffet i god tro og efter grundige (dokumenterbare) overvejelser.


Kollektivt ansvar


Som en lille vigtig note skal det præciseres, at et bestyrelsesansvar ikke er individuelt, men kollektivt.


Det betyder, at du, på godt og ondt, som bestyrelsesmedlem, hæfter sammen med de øvrige medlemmer af virksomhedens bestyrelse.


Det understreger, at du, for det første, som bestyrelsesmedlem skal huske at få eventuelle indsigelser og uenigheder skrevet ned i referaterne fra bestyrelsesmøderne. For det andet skal du udtræde af en bestyrelse, hvis du gentagne gange oplever, at bestyrelsen træffer beslutninger,  som du er uenig i.


Og sidst men bestemt ikke mindst, så betyder det, at du ikke kan forlade dig på andres viden. Du er derfor bl.a. nødsaget til at sætte dig ind i selskabets økonomiske status, herunder både i forhold til resultat og likviditet. Det er vigtigt med forskellige kompetencer i en bestyrelse, men du kan som bestyrelsesmedlem ikke bruge uvidenhed som undskyldning. 


Alle bestyrelsesmedlemmer har derfor ansvar for de opgaver, der fremgår af selskabslovens § 115, der er beskrevet ovenfor.


Skal du være bange for at være bestyrelsesmedlem?


Nej, du skal bare ikke gøre noget i ond tro. Du skal holde dig orienteret og vide, hvad der foregår i virksomheden, hvor du sidder i bestyrelsen. Det betyder, at du aldrig skal være bange for at stille spørgsmål på bestyrelsesmøderne, hvis der er noget du ikke forstår. Og så skal du reagere, hvis der er noget, der virker forkert, så du dermed handler ansvarligt som bestyrelsesmedlem.


Ovenstående er ikke raket-videnskab, men det kan kræve mod som bestyrelsesmedlem at stille sig kritisk over for den øvrige bestyrelse, direktionen eller ejerlederen. Ikke desto mindre er det vigtigt, når det gælder. Husk på at de fleste virksomheder jo drives ordenligt, så frygten for et eventuelt bestyrelsesansvar bør ikke forhindre dig i at være bestyrelsesmedlem.


Anbefalinger


Nedenfor kan du finde helt konkrete anbefalinger til, hvordan du minimerer dit bestyrelsesansvar mest muligt. Husk dog altid at det helt overordnet handler om sund fornuft, oplyst beslutningsgrundlag og at handle i god tro.


Når du sidder i en bestyrelse bør du altid sikre dig følgende:


 • Forlad dig ikke på andres viden

 • Læs selskabslovens § 115 og 361

 • Modtag selskabets vedtægter, forretningsorden og regnskaber

 • Sæt dig ind i grundlæggende regnskabsforståelse

 • Indhent et behørigt beslutningsgrundlag

 • Sørg altid for at blive orienteret om selskabets likviditet

 • Tegn en bestyrelsesansvarsforsikring

 • Få uenigheder ført til referat

 • Træd ud af bestyrelsen hvis du er uenig gentagne gange

 • Og husk at dårlige undskyldninger ikke fritager for ansvar.Selskabslovens regler:


Bestyrelsens opgaver


§ 115. I kapitalselskaber, der har en bestyrelse, skal denne ud over at varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virksomhed påse, at

1) bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter kapitalselskabets forhold er tilfredsstillende,

2) der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,

3) bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om kapitalselskabets finansielle forhold,

4) direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer og

5) kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og bestyrelsen er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.


Erstatning


§ 361. Stiftere og medlemmer af ledelsen, som under udførelsen af deres hverv forsætligt eller uagtsomt har tilføjet kapitalselskabet skade, er pligtige til at erstatte denne. Det samme gælder, når skaden er tilføjet kapitalejere eller tredjemand.

Comments


bottom of page