top of page

Direktørkontrakt

Ejer du et ApS, og er du samtidig direktør i virksomheden, så skal du lave en direktørkontrakt. Det fremgår direkte af selskabsloven. I denne artikel kan du læse mere om, hvad en direktørkontrakt er, og hvornår du skal have én.

Hvad er en direktørkontrakt?


En direktørkontrakt er en skriftlig aftale mellem et selskab og en person, der er ansat i selskabet som direktør. Direktørkontrakten er derfor den aftale, der regulerer ansættelsen af direktøren i selskabet.

En direktørkontrakt kan virke overflødig, hvis du ejer selskabet selv, men det er langt fra tilfældet. Hvis du ejer selskabet alene, er det nemlig et lovkrav, og hvis du ejer selskabet sammen med andre, er det en klar anbefaling med en skriftlig direktørkontrakt.


Direktørkontrakt lovkrav i ApS for ejer
Direktørkontrakt i ApS selskab


Skal du lave en direktørkontrakt?


Når du er eneejer af et ApS eller et A/S, så skal du have en skriftlig direktørkontrakt. Hvis I er flere ejere, så bør I altid have en direktørkontrakt, men det er ikke et lovkrav.


Det fremgår af selskabsloven at aftaler, der indgås mellem en eneejer og et selskab kun er gyldige, hvis de kan dokumenteres. Da mundtlige aftaler er svære at dokumentere, så opfyldes kravet ved at lave en skriftlig direktørkontrakt.

“Aftaler, som indgås mellem en enekapitalejer og kapitalselskabet, er kun gyldige, hvis de affattes på en måde, som senere kan dokumenteres, medmindre der er tale om aftaler på sædvanlige vilkår som led i et løbende mellemværende” Selskabslovens § 127, stk. 2

Selvom I er flere ejere af selskabet, og en eller flere ejere er direktører, så bør I også lave en skriftlig direktørkontrakt for alle direktører i selskabet. Det sikrer nemlig forudsigelighed og forventningsafstemning om alle relevante forhold, herunder f.eks. særligt løn, ferie, personalegoder m.v.


Som direktør er du heller ikke ikke omfattet eller beskyttet af de love, der ellers gælder for ansatte i selskabet. Det gælder f.eks. i forhold til funktionærloven, ferieloven og ansættelsesbevisloven.

Når du laver en direktørkontrakt, er det derfor også vigtigt at tage stilling til alle disse forhold, da der ikke er nogen generelle regler at falde tilbage på. Det skaber også en klarhed og en tryghed for begge, både direktøren og selskabet, og så mindsker det samtidig risikoen for konfliketer i fremtiden.

Hvad skal en direktørkontrakt indeholde?


Hvis du er eneejer af selskabet, så bør direktørkontrakten indeholde så få krav som muligt over for dig som direktør. Det gælder både i forhold til opsigelsesvarsel, konkurrenceklausul og tavshedspligt.

Årsagen hertil er, at du som ejer ikke ønsker at være underlagt personlige forpligtelser som direktør, der er mere vidtgående end nødvendigt. Særligt, hvis selskabet senere går konkurs eller skal overdrages, så er det et godt udgangspunkt, hvis dine forpligtelser som direktør ikke er mere omfattende end nødvendigt.


Når du laver en direktørkontrakt kan du bl.a. overveje følgende forhold:

 • Angivelse af parterne - selskabet og direktøren

 • Startdato for direktøransættelsen

 • Direktørens ansvar og ansvarsområder

 • Må direktøren have andet arbejde samtidig med direktøransættelsen

 • Tavshedspligt

 • Håndtering af immaterielle rettigheder

 • Direktørens løn

 • Direktørens pension

 • Opsigelsesvarsel

 • Kunde- og/eller konkurrenceklausul

 • Personalegoder

 • Direktørens ret til ferie

Listen er ikke udtømmende, men indeholder de mest almindelige forhold, som du bør overveje, når du skal lave en direktørkontrakt.


Hvad er en direktør?

En direktør er i henhold til selskabsloven en person, der forestår den daglige ledelse af selskabet. Direktøren vælges på selskabets generalforsamling, dog vælges direktøren af selskabets bestyrelse, hvis selskabet har en bestyrelse.


Der findes meget få regler i selskabsloven om direktørens rolle, så det er derfor også af denne grund vigtigt, at aftaler mellem selskabet og direktøren bliver reguleret i en skriftlig direktørkontrakt.


Det er som udgangspunkt direktøren, der repræsenterer og forpligter selskabet udadtil i forhold til indgåelse af aftaler med bindende virkning for virksomheden.


Direktøren anmeldes til Erhvervsstyrelsen og fremgår offentligt på virk.dk som repræsentant for virksomheden.


Hvordan laver du en direktørkontrakt?


Der er ikke nogen formelle krav til en direktørkontrakt ud over at den bør være skriftlig, så den kan dokumenteres. Derudover bør selskabet og direktøren begge altid underskrive en direktørkontrakt. Typisk er det dig som tegningsberettiget for selskabet og som direktør, der underskriver for begge, og i det tilfælde bør du derfor underskrive direktørkontrakten to steder.

En direktørkontrakt kan udarbejdes af en advokat, eller du kan lave en selv på baggrund af en skabelon, du f.eks. finder online.


Hos Simple Law hjælper vi meget gerne med at udarbejde en direktørkontrakt til en fast lav pris. Du er også velkommen til at kontakte os for en helt uforpligtende snak, hvis du har spørgsmål til direktørkontrakten.

コメント


bottom of page